സ്റ്റോക്ക്ഹോം+50 ഉം ഇന്ത്യയും

നൂറുകോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ, 1972 ലെ പ്പോലെ സ്റ്റോക്ഹോം+50 ന്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. സ്റ്റോക്ഹോം+50ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാരിസ്ഥിതിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിസന്ധികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Close