ശാസ്ത്രത്തെയും ചരിത്രത്തെയും നിരാകരിക്കുന്ന ഐ.ഐ.ടി. കലണ്ടർ

. IIT ഖരഗ്പുരിന്റെ Centre for Excellence for Indian Knowlegde System എന്ന വിഭാഗം 2022 വർഷത്തെ കലണ്ടർ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആര്യന്മാരുടെ കടന്നുകയറ്റമെന്ന സിദ്ധാന്തം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം..Poetry of Reality എന്ന ശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കി.

Close