ലൂക്ക ആരംഭിക്കുന്ന പഠനകോഴ്സുകളിൽ ഏതാണു താത്പര്യം ?

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ ഹൃസ്വകാല ഓൺലൈൻ പഠന കോഴ്സുകൾ – തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതാത് മേഖലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സ് വിഷയങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതൽ പേർക്ക് താത്പര്യമുള്ള കോഴ്സ് എതാണെന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമുള്ള വിഷയം പോൾ ചെയ്യുമല്ലോ..

എന്തുകൊണ്ടാണ് ചീവീടുകൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ അവിഭാജ്യ സംഖ്യാവർഷങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

രസകരമായ രീതിയിൽ അവിഭാജ്യസംഖ്യ വർഷങ്ങളിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിന് രണ്ടു വിശദീകരങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകത്തുണ്ട്. ഡോ.രതീഷ് കൃഷ്ണൻ പ്രതികരിക്കുന്നു.

Close