ഡക്കാമറോൺ; കരിമരണ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സാഹിത്യ ക്ലാസ്സിക്ക്

മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യകാരനായ ബെക്കാച്ചിയോയുടെ ഡക്കാമറോണിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം

Close