1967 ജനുവരി 27-അപ്പോളോ 1ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു?

1967 ജനുവരി 27നാണ് അപ്പോളോ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ ഇറക്കാനുള്ള അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ വഹിക്കാൻ നിയോഗിച്ച ആദ്യ ദൗത്യം ആണ് അപ്പോളോ 1.

Close