ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ ചരിത്രം, മനുഷ്യന്റെയും

2021 അന്താരാഷ്ട്ര പഴം -പച്ചക്കറി വര്‍ഷമായി ആചരിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയും ലോക ഭക്ഷ്യസംഘടനയും ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴം – പച്ചക്കറി വർഷം ലേഖനപരമ്പരയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെക്കുറിച്ച് രാജശ്രീ ഒ.കെ. എഴുതുന്നു.

കർഷകസമരഭൂമിയുടെ ആരോഗ്യം

ജൻ സ്വാസ്ഥ്യ അഭിയാൻ ഡൽഹിയിലെ കർഷക സമരഭൂമിയിൽ നടത്തിയ സർവ്വേയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തകനായ വി ആർ രാമൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഓരോ ഇന്ത്യാക്കാരും കേൾക്കേണ്ട ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ്

Close