വൈറസുകളുടെ ഉല്പത്തിയും പരിണാമവും 

വൈറസുകളുടെ ഉല്പത്തിയും പരിണാമവും സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ആധുനികമായ കാഴ്ചപ്പാട്, നിലവിൽ ലഭ്യമായ ഗവേഷണഫലങ്ങളെയും മറ്റ്‌ ശാസ്ത്ര സങ്കതങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിശകലനത്തിലൂടെ അനോലസ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്

സുസ്ഥിരവികസനത്തിന്റെ കേരളീയപരിസരം

സുസ്ഥിര വികസനത്തെപ്പറ്റിയും, അതിന്റെ  സാധ്യതകളെപ്പറ്റിയും ചർച്ചചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം കേരളീയസാഹചര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ചക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

വികേന്ദ്രീകൃതവികസനം കാൽനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ

കേരളത്തിൽ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തിന്റെ തുടക്കമായ ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിട്ട് 25 വർഷം പിന്നിടുന്നു. ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ, പരിമിതികൾ, മുന്നോട്ടുള്ള ദിശ ചർച്ചചെയ്യുന്ന ലേഖനം

Close