ഓസ്മിയം

ഓസ്മിയം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അറ്റോമിക നമ്പർ 76 ഉം അറ്റോമിക ഭാരം 190.23 മുള്ള മൂലകമാണ് ഓസ്മിയം.

Close