നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പാട്ട്

സൂര്യനും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനനവും ജീവിതവും മരണവും ലബോറട്ടറികളിൽ പുനരാവിഷ്‌കരിക്കാനാവുമോ ?

ഇന്ത്യയിൽ കോറോണവൈറസ് വ്യാപനം എത്രനാൾ കൂടിയുണ്ടാകും?

നാമെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിതെങ്കിലും യുക്തമായ ഉത്തരങ്ങളോ പഠനങ്ങളോ ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ രണ്ടു പഠനങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തെ സമീപിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം.

Close