പ്രിയ എച്ച്ടിടിപി -1നിന്റെ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി, വിട !

[author image="http://luca.co.in/wp-content/uploads/2015/03/akhil-krishnanan.jpg" ]അഖിലന്‍ [email protected][/author] [caption id="attachment_1766" align="aligncenter" width="579"] "Internet1" by Rock1997 via Wikimedia Commons -[/caption] എച്ച്.ടി.ടി.പി 1.1 ന് പകരക്കാരിയായി - എച്ച്.ടി.ടി.പി 2 എത്തുന്നു. പതിനഞ്ച് വര്‍ഷമായി...

Close