പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം

പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച് ഡോ.കെ.എന്‍ ഗണേഷ് സംസാരിക്കുന്നു.


പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് എറണാകുളം ജില്ല സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാറില്‍ പ്രൊഫ.പി.കെ.രവീന്ദ്രന്‍ സംസാരിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടിയും

Leave a Reply