ഫാങ് ഫാങിന്റെ വൂഹാൻ ഡയറി: ക്വാറന്റൈൻ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ

ഡോ.ബി.ഇക്ബാൽ എഴുതുന്ന മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ പതിനാറാമത്തെ പുസ്തകം  ഫാങ് ഫാങിന്റെ വൂഹാൻ ഡയറിയെക്കുറിച്ചു വായിക്കാം

Close