കോവിഡ്-19 : ഊഹക്കണക്കിലെ പിഴവുകൾ

2020 മെയ് 6ന് മാതൃഭൂമി പത്രത്തില്‍ വന്ന അശാസ്ത്രീയവും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയതുമായ ലേഖനത്തിനുള്ള മറുപടി. സംസ്ഥാനത്തെ മരണനിരക്കിലുള്ള കുറവിനു കാരണം യഥാർത്ഥ രോഗികളെ തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് എന്ന അബദ്ധജടിലമായ വാദമാണ് ലേഖനത്തില്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇത് ചൂണ്ടിതക്കാണിച്ചകൊണ്ടുള്ള ഈ കുറിപ്പ്പ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന് അയച്ചുകൊടുത്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ അവര്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ലൂക്ക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക