ലെൻസുകളില്ലാത്ത നാനോ ക്യാമറ

ഉപ്പ് തരിയോളം മാത്രം വലുപ്പമുള്ള മെറ്റാസർഫസ് (metasurface) ക്യാമറയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമായ കളർ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ. 500000 മടങ്ങു വലുപ്പമുള്ള സാധാരണ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാമറയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അതേ വ്യക്തതയാണ് ഈ ചെറു ക്യാമറ തരുന്നത്.

Close