കോവിഡും ക്രിസ്പർ ടെസ്റ്റും

കോവിഡ് ലോകത്തെ വിറപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്പർ ഗവേഷണങ്ങളിലേക്ക് ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക