2020 രസതന്ത്ര നൊബേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു

രസതന്ത്രത്തിനുള്ള 2020ലെ നൊബേൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ടുപേർ പുരസ്‌കാരം പങ്കിട്ടു. ഇമാനുവെൽ ഷാർപെൻറിയെ (Emmanuelle Charpentier), ജെന്നിഫർ ഡൗഡ്ന(Jennifer A. Doudna ) എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്‌കാരം. CRISPR ജീനോം എഡിറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്കാണ് പുരസ്‌കാരം.രസതന്ത്രത്തിനുള്ള 2020ലെ നൊബേൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇമാനുവെൽ ഷാർപെൻറിയെ , ജെന്നിഫർ ഡൗഡ്ന എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്‌കാരം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക