കാതറീൻ ജോൺസൺ അന്തരിച്ചു

ശാസ്ത്രരംഗത്തെ വര്‍ണലിംഗവംശ വിവേചനത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച വ്യക്തികൂടിയാണവര്‍. 

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക