അവയവങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുമോ?

സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ അവയവങ്ങൾ ലാബിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? കഴിയും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. ഈ ടെക്നോളജിക്ക് പറയുന്ന പേര് 3d bioprinting എന്നാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക