വേലിത്തത്തയുടെ കുടുംബജീവിതം

കെ.വി.എസ.കർത്താ

ഇന്ന് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം. വേലിത്തത്തയുടെ കുടുംബജീവിതം മാസങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് ശ്രീ കെ വി എസ് കർത്താ തയ്യാറാക്കിയ ഈ വീഡിയോ പക്ഷിജീവിതത്തെപ്പറ്റി പലതും പറഞ്ഞു തരും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വിഡിയോ…


പക്ഷിലൂക്ക – പക്ഷി നിരീക്ഷണ പുസ്തകം സ്വന്തമാക്കാം

Leave a Reply