കോവിഡ് വാക്സിൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം – ഡോ.ടി.എസ്.അനീഷ്

ഡോ.ടി.എസ്.അനീഷിന്റെ കോവിഡ് വാക്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നു അവതരണങ്ങൾ

കോവിഡിനെതിരെ പലതരം വാക്സിനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ?

വാക്‌സിൻ കൊണ്ട് കോവിഡിനെ ശരിക്കും തടയാൻ കഴിയുമോ ?

കോവിഡിനെതിരെ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുമോ?

 

 

 

Leave a Reply