ഉപ്പുവെള്ളത്തിലെ കൊതുകുകൾ

ഷംന എ. കെ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ജീവശാസ്ത്ര അധ്യാപിക-- ഡോ.പി.കെ.സുമോദൻലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംസുവോളജി അധ്യാപകൻ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലെ കൊതുകുകൾ ഇന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടവിധം പതിയാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് തീരദേശത്തെ ഉപ്പുജലാശയങ്ങളും അവയിൽ...

പദങ്ങളെ പിന്തുടരുമ്പോൾ…

ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾ, ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അംഗീകരിക്കാൻ മുതിർന്നവർ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആശയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ – അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനെ മനോഹരമാക്കുന്നത്.

Close