കർപ്പൂരം മണക്കുന്ന കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ

ഡോ. ആര്യ എസ്.അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർറിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് ബോട്ടണി , പി എസ് ജി കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോയമ്പത്തൂർ Email ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പൊതുവേയും, ഇന്ത്യയിൽ കിഴക്കൻ ഹിമാലയത്തിലും, പശ്ചിമഘട്ട വനമേഖലകളിലും കൂടുതലായി പ്രകൃത്യാ...

കൃതി @ പ്രകൃതി -കുട്ടികൾക്ക് പരിസരദിന മത്സരങ്ങൾ

കുട്ടികളിൽ പാരിസ്ഥിതികാവബോധം വളർത്തുന്നതിന് പരിസരദിനാചരണം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ ഭൂമി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും പ്രതിസന്ധികളിലേക്കും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ ദിനാചരണത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ പരിസര ദിന മുദ്രാവാക്യം “നമ്മുടെ ഭൂമി, നമ്മുടെ...

Close