സമഗ്ര മാലിന്യ പരിപാലനം – സംസ്ഥാന തല സെമിനാർ – രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2023 നവംബർ 25 ന് സമഗ്ര മാലിന്യ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുറത്തൂർ  ഗവ. ഹൈസ്കൂളിൽ സംസ്ഥാന തല സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പുത്തനിന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്ര...

Close