ചെറുധാന്യങ്ങൾ: വൈവിധ്യവും സാധ്യതകളും 

ഡോ. സി.ജോർജ്ജ് തോമസ്അധ്യക്ഷൻകേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ്FacebookEmail [su_dropcap style="flat" size="5"]ഉ[/su_dropcap]ഷ്ണമേഖലയിൽപ്പെടുന്ന ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും മനുഷ്യർ ആദ്യമായി വളർത്തിയെടുത്ത വിളകളാണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ അഥവാ മില്ലറ്റുകൾ; 5000 വർഷമെങ്കിലും പഴക്കം ഇവക്ക് മതിക്കുന്നുണ്ട്. മില്ലറ്റുകളെ വളർത്താൻ...

Close