പീച്ചിങ്ങ പീച്ചുമ്പോൾ ഹരിതോർജം

ഡോ.ഡാലി ഡേവിസ്Assistant Professor, Somaiya Vidyavihar University, Mumbaiലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookLinkedinEmail പീച്ചിങ്ങ പീച്ചുമ്പോൾ ഹരിതോർജം പീച്ചിങ്ങ വെറുതെ പീച്ചുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഊർജ്ജമാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഹീറോയിൻ. പീച്ചിങ്ങ പിച്ചുമ്പോൾ വൈദ്യുതിയോ...

പൊതുജനാരോഗ്യവും സാങ്കേതികവിദ്യയും – ഡോ.വി.രാമൻകുട്ടി

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഐ.ടി. സബ്കമ്മിറ്റിയും ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന LUCA IT Webinar Series ലെ നാലാമത് അവതരണം നവംബർ 11 രാത്രി 7.30 ന് - പൊതുജനാരോഗ്യവും സാങ്കേതിക...

Close