ക്ലാര ഇമ്മർവാർ – ശാസ്ത്രലോകത്തെ ധീരനായിക

പ്രൊഫ.പി.കെ.രവീന്ദ്രൻരസതന്ത്ര അധ്യാപകൻ--Email [su_dropcap]സ[/su_dropcap]ർവ്വകാശാലകളിലും ശാസ്ത്രരംഗത്തും വനിതകൾക്കെതിരെ നിലനിന്നിരുന്ന വിവേചനത്തിനെതിരെ പടപൊരുതി വിജയം നേടിയ വ്യക്തിയാണു ക്ലാര ഇമ്മർവാർ. ദീർഘകാലം അറിയപ്പെടാതെ പോയ വനിത ആക്ടിവിസ്റ്റും ശാസ്ത്രകാരിയുമായിരുന്നു ക്ലാര. ജനനന്മക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട ശാസ്ത്രം വിനാശകരമായ രാസായുധങ്ങളുടെ...

പരിഷത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ ? – കെ.ടി രാധാകൃഷ്ണൻ / എം.എം.സചീന്ദ്രൻ

അധ്യാപകനും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകനുമായ കെ.ടി രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷ് കവി എം.എം. സചീന്ദ്രനുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം – പരിഷത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ ?- കേൾക്കാം.

‘പാഠം പഠിക്കുന്ന’ യന്ത്രങ്ങൾ

'പാഠം പഠിക്കുന്ന' യന്ത്രങ്ങൾ സോന ചാൾസ്, സ്മിതേഷ് എസ് [su_note note_color="#f6f2c7" text_color="#2c2b2d" radius="5"] മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെ വികാസ വഴികൾ, വിവിധ റിയൽ വേൾഡ് ഡാറ്റയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ? .മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെ...

Close