ചന്ദ്രന്റെ മണം

ഡോ.ഡാലി ഡേവിസ്Assistant Professor, Somaiya Vidyavihar University, Mumbaiലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookLinkedinEmail ചന്ദ്രന്റെ മണം കേൾക്കാം എഴുതിയത് : ഡോ.ഡാലി ഡേവിസ് , അവതരണം : ദീപ്തി ഇ.പി [su_dropcap]തി[/su_dropcap]തിമർത്തു പെയ്യുന്ന മഴ.....

ചാന്ദ്രദിനക്കുറിപ്പ്

മനുഷ്യന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യവും വാനോളം ഉയർത്തിയ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു സ്പുത്നിന്റെ വിക്ഷേപണവും യൂറി ഗഗാറിന്റെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയും (1961) അപോളോ വിജയങ്ങളും. ബഹിരാകാശ പഠനം ഒരു പ്രധാന പഠന മേഖലയായി അതോടെ മാറി.

Close