പുളളുനത്ത് – പുള്ളോ അതോ നത്തോ?

അഭിലാഷ് രവീന്ദ്രൻപക്ഷിനിരീക്ഷകൻ--FacebookEmail പുള്ളുനത്തെന്ന പുള്ളി അത്ര ചെറിയ പുളളിയേയല്ല. പുള്ളുകൾക്കിടയിലെ നത്തും നത്തുകൾക്കിടയിലെ പുള്ളും ആണിവർ. അതായത് കഴുത്തിനു മേലേക്ക് നത്തെന്നും കഴുത്തിന് താഴേക്ക് പുള്ളെന്നും വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. ബൗൺ ഹോക്ക് ഔൾ അല്ലെങ്കിൽ...

Close