2023 ലെ ആകാശക്കാഴ്ചകൾ – വാനനീരീക്ഷണ കലണ്ടർ

സ്‌കൂൾകുട്ടികൾ മുതൽ അമച്വർ വാനനിരീക്ഷകർവരെ ഇന്ന് വളരെ ഗൗരവമായി മാനം നോക്കുന്നുണ്ട്. വാനനിരീക്ഷകർക്ക് ധാരാളം കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന  വർഷമാണ് 2023 .

അസാധാരണ പ്രോട്ടീനുകൾ

വിവിധതരം പ്രോട്ടീനുകളുടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
പ്രോട്ടീനിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.
കൃത്രിമ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെ സാധ്യത വിശദമാക്കുന്നു.

Close