ബാക്ടീരിയയും സാനിറ്റൈസറും

ഡോ.റോഷൻ നാസിമുദ്ധീൻപത്തോളജിസ്റ്റ്--FacebookTwitterEmail സൂക്ഷ്മ ലോകത്തെ ചെറിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെ ഡോ.റോഷൻ നാസിമുദ്ധീൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു... മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ബാക്ടീരിയത്തെ കാണാം.. സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നും... വീഡിയോ കാണാം https://youtu.be/n7UJYgfdk-g സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നശിപ്പിക്കാൻ...

Close