അറിയാം, ഗ്രീൻ വാഷിംഗ്

വൈറ്റ് വാഷും , ബ്രയിൻവാഷും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്..അപ്പോൾ എന്താണീ ഗ്രീൻ വാഷ് ? പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദപരമായ അവകാശവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗ്രീൻ വാഷിംഗ് എന്ന പ്രയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.

Close