മറക്കരുത് ഈ പേവിഷ പ്രതിരോധ പാഠങ്ങൾ

എന്റെ നായ വീടുവിട്ടെങ്ങും പോവാറില്ല, വാക്സിനെടുക്കണോ ? കടിച്ചത്  ഇത്തിരിപോന്നൊരു പട്ടിക്കുഞ്ഞല്ലേ, എന്തിന് വാക്സിനെടുക്കണം ? മറക്കരുത്  ഈ പേവിഷ  പ്രതിരോധപാഠങ്ങൾ

Close