ബോംബാർഡിയർ വണ്ടിന്റെ പ്രതിരോധതന്ത്രം

പ്രൊഫ.കെ.ആർ.ജനാർദ്ദനൻ എഴുതുന്ന തുടക്കം മുതൽ തന്നെ രസതന്ത്രം ലേഖന പരമ്പര. .ബോംബാർഡിയർ ബിറ്റിൽസ് എന്നയിനം വണ്ടുകളുടെ കെമിക്കൽ സ്പ്രേ – പ്രതിരോധ തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം…

മദപ്പാടിന്റെ കാമശാസ്ത്രം

ആനദ്രോഹികളുടെ നാടാണു കേരളം. എന്നാണ് നമ്മൾ ആനകളെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ? മദപ്പാടിനെക്കുറിച്ച്, ആനയുടെ ഫിസിയോളജിയെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം

Close