മുട്ടത്തോടിന്റെ രസതന്ത്രം

പ്രൊഫ.കെ.ആർ.ജനാർദ്ദനൻ എഴുതുന്ന തുടക്കം മുതൽ തന്നെ രസതന്ത്രം ലേഖന പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നു.. മുട്ടത്തോട് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു.. ഇതിനു പിന്നിലെ രസതന്ത്രം എന്താണ്…? രസകരമായ ആ രസതന്ത്രം വായിക്കൂ…

Close