ഒമിക്രോൺ: കേരളവും ഇന്ത്യയും ആശങ്കപ്പെടണോ?

ഒമിക്രോൺ: കേരളവും ഇന്ത്യയും ആശങ്കപ്പെടണോ? പുതിയ സാഹചര്യത്തെ നേരിടേണ്ടതെങ്ങനെ? ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഡോ. വിനോദ് സ്കറിയ (സി.എസ്.ഐ.ആർ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജീനോമിക്സ്&ഇൻറഗ്രറ്റീവ് ബയോളജി, ന്യൂഡൽഹി)യുമായി ഡോക്ടർ കെ. പി. അരവിന്ദൻ നടത്തുന്ന അഭിമുഖം.

Close