പുപ്പു

പുപ്പു ഒരു പുസ്തകപ്പുഴുവാണ്. വായിക്കാതെ തന്നെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതെല്ലാം അറിയുന്ന കക്ഷി

ഹാപ്പി ബര്‍ത്ത് ഡേ – തക്കുടു 13

പ്രൊഫ.കെ.പാപ്പൂട്ടി എഴുതുന്ന ശാസ്ത്രനോവൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നോവൽ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. അവതരണം : ഇ.എൻ.ഷീജ, ചിത്രീകരണം : റോഷൻ

Close