ആഫ്രിക്കൻ സയൻസ്

ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങള്‍ ഏകദേശം 2000 ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആധുനിക ശാസ്ത്രം അവരിലേക്ക് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ടില്ല.

കോസ്റ്ററിക്കയിലെ വിഷപ്പാമ്പുകൾ

വിഷപ്പാമ്പുകൾ ധാരാളമായുള്ളതിനാൽ അവ കടിച്ചുള്ള മരണങ്ങൾ കോസ്റ്ററിക്കയിൽ നിരവധിയായിരുന്നു. വെറും അൻപതുലക്ഷം മാത്രം ജനസംഖ്യ ഉള്ള കോസ്റ്ററിക്കയിൽ മറ്റെവിടെയുമില്ലാത്തത്ര പാമ്പുകടി മരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അവിടെ പാമ്പുകടിമൂലം വർഷത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമാണ്.

Close