മഴക്കാലരോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാം

സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ വ്യാപിക്കാനിടയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിനിടയിലും മഴക്കാലരോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനം കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുറേക്കൂടി കർശനമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മെയ് 31 ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം – പുകവലിയുടെ രാഷ്ട്രീയം 

ക്യാൻസറും പുകവലിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ചരിത്രം. വാണിജ്യതാല്പര്യങ്ങൾ സത്യത്തെ മറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഏറെ ദുഖകരമായ ഒരു കഥ കൂടിയാണ്.

Close