കേരളത്തിലെ സ്വതന്ത്രചിന്തയുടെ പരിണാമം

സമകാലിക ഇന്ത്യയിലെ തീവ്രവലതുപക്ഷം ട്യൂൺ ചെയ്‌തെടുത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പ്രകോപനമൂല്യത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രചിന്തകരുടെ നിക്ഷേപം ചിന്തകളെ കൂടുതൽ പിന്നിലേക്ക് നയിക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ. പ്രൊഫ.സി.രവിചന്ദ്രന്റെ വെടിയേറ്റ വന്മരം എന്ന പ്രഭാഷണത്തെ അധികരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

Close