ചില പ്രകൃതി വാതക വിശേഷങ്ങൾ

GAIL pipeline ഉൽഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ കേരളത്തിലെ വടക്കൻ ജില്ലകളായ തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ പ്രകൃതിവാതക വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണീ പ്രകൃതി വാതകം ?ഗാർഹിക ഇന്ധനമെന്നനിലയിൽ സുരക്ഷിതമാണോ ?
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണോ ? വിലകൂടുതലാണോ ? വിശദമായി വായിക്കാം

Close