അഡ അഗസ്റ്റ കിംഗ്

[caption id="attachment_1458" align="alignright" width="334"] Ada Lovelace ( 1815 ഡിസംബര്‍ 10 – 1852 നവംബര്‍ 27 ) portrait by Alfred Edward Chalon - via Wikimedia Commons[/caption] കമ്പ്യൂട്ടറിന്‍റെ...

Close