പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പാലപ്പൂവൻ മാതൃക 

മൂക്കിന് പാലപ്പൂവിന്റെ ഞെട്ടിനോട് സാമ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് കാസറഗോഡുകാർ Cantor’s Giant Softshell Turtle നെ വിളിച്ച പേരാണ് “പാലപ്പൂവൻ”. ശുദ്ധജല ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ഈ ഭീമനാമകൾ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തേതും ലോകത്തിൽ കണ്ടെത്തിയവയിൽ മൂന്നാമത്തേതുമായ പ്രജനന കേന്ദ്രമാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയിലുള്ളത്. പാലപ്പൂവൻ ആമയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം.

Close