‘പാരസിറ്റാമോളിന്റെ’ അറുപതുവർഷം 

പനിവരാത്തവരായിട്ടാരുമില്ല; പാരസിറ്റാമോൾ കഴിക്കാത്തവരായും എന്ന് ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്താലും എതിർക്കാനാള് കുറവായിരിക്കും. പനിയെന്ന് കേട്ടാൽ ആദ്യം ഓർമയിലെത്തുന്ന സൂചകമാണ് മലയാളിക്കിന്ന് പാരസിറ്റാമോൾ. എലി - പൂച്ച, പാമ്പ് - കീരി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെപ്പോലെ ആജന്മശത്രുക്കളാണ് പനിയും പാരസിറ്റാമോളും എന്നാണ്...

കാലുറക്കൊക്ക്

[su_note note_color="#e1fbb7" text_color="#000000" radius="2"] കാലുറക്കൊക്ക്  Shoebill ശാസ്ത്രനാമം: Balaeniceps rex  [/su_note] മധ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ ശുദ്ധജല ചതുപ്പുപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊക്കുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ പക്ഷിയാണ് ഷു ബിൽ. വലിയ ഷൂ ആകൃതിയിലുള്ള കൊക്കിൽ നിന്നാണ്...

Close