ധാതുക്കളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

നാം ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി ഭൂമാശാസ്ത്രപഠന പരിപാടിയിലെ കല്ലിനുമുണ്ടൊരു കഥപറയാന്‍ എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. ധാതുക്കളെ കുറിച്ചറിയാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

സർവ്വവ്യാപിയായ വെള്ളാരംകല്ലുകൾ

സർവ്വവ്യാപിയായ  വെള്ളാരംകല്ലുകൾ കല്ലിലും മണ്ണിലും മണൽ തരികളിലും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് വെള്ളാരം കല്ലുകൾ. പലതും നമ്മുടെ സ്വകാര്യശേഖത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാറുണ്ട്. ഭൂമി ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ട് ഭൂവൽക്കത്തിലെ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക