മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്‍: മലിനീകരണത്തിന്റെ പുതിയമുഖം

പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിന്റെ പലമുഖങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്‍.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക