ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ 

ആദിമകാലം മുതൽ മനുഷ്യൻ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പദാർഥങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. പലതരം പച്ച മരുന്നുകളും ഹോർമോണുകളും വിറ്റാമിനുകളുമെല്ലാം ഈ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ ഔഷധമൂല്യമുള്ള

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക