അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശനിലയത്തില്‍നിന്ന് ഭൂമിയെ തത്സമയം കാണാം

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍നിന്ന് ഭൂമിയെ കാണുക എന്നത് ഏറെ രസകരമാണ്. ആ കാഴ്ച അത്രത്തോളമില്ലെങ്കിലും ഭൂമിയിരിരുന്നും കാണാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക