ഫിസിക്സ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു

2020 ലെ ഫിസിക്സ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം റോജർ പെൻറോസ് , റെയ്ൻ ഹാർഡ് ഗെൻസെൽ , ആന്ദ്രിയ ഘെസ് എന്നിവർക്ക്

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക