ചില നൈട്രജന്‍ വിശേഷങ്ങള്‍

ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു. ഇന്ന് നൈട്രജനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക