കോവിഡും കേരളവും: പ്രതിസന്ധിയും അതിജീവനവും

ഡോ.രാജേഷ് കെ. കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ധന വിനിയോഗത്തേയും, പുറത്തു നിന്നുള്ള വരുമാനത്തേയും ഒരു പോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് കോവിഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാം ലോക

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക